Bydlení

Trvalý pobyt na úřadě má své nevýhody

Spousta lidí má dnes trvalé bydliště na obecním úřadě. Důvodem pro některé z nich je snaha skrývat se před exekutorem. Pokud si ovšem na úřadu nevyzvedávají poštu a ocitnou se v exekuci, je proti nim uplatněna fikce doručení a exekutor si tyto povinné najdou i ve skutečném domově.

Ztráta možnosti obrany

V důsledku fikce doručení může povinný zmeškat možnost podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí. Aniž by tedy viděl písemnost, kterou se mu ukládá např. zaplatit určitou částku, stane se toto rozhodnutí pravomocné a vykonatelné.

Pokud se tedy přihlásíte na městském či obecním úřadu, docházejte tam v pravidelných intervalech (každých 10-15 dní) a kontrolujte, zda nebyl učiněn pokus doručit vám nějakou písemnost.

Pro státní doručovatele žádná dosílka neplatí

Je znám případ, kdy povinný nepodal včas odvolání proti rozsudku o zaplacení peněz věřitelům, ale uspěl u odvolacího soudu, když mu soud první instance neprominul zmeškání lhůty. Odvolací soud mu vytkl, že k doručení přistoupil prostřednictvím justiční stráže, a nikoli prostřednictvím České pošty, čímž měl porušit pořadí pro doručování listin. Zásilky tudíž nebyly doručeny dosílkou České pošty (kterou si povinný zřídil) na jeho faktickou adresu. Případ nakonec skončil u Nejvyššího soudu, který ovšem povinnému, který nepřebíral zásilky, jemu vyhovující rozhodnutí zcela ztrhal a dal tak všem podobným důrazné varování.

Soud vybírá, kdo bude jeho rozhodnutí doručovat

Při doručování soudních písemností v občanském soudním řízení postupuje soud podle OSŘ a stanoví nejen možné způsoby doručování, ale také pořadí, v jakém má soud přistupovat k doručování listin. V první řadě musí soud listinu doručit při jednání nebo jiném úkonu soudu. Nedojde-li k tomuto doručení, soud přistoupí k doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta. Není-li to možné, pak na elektronickou adresu. Pokud to povaha listiny neumožňuje, pak soud využije doručujícího orgánu, nebo účastníka řízení či jeho zástupce.

Doručujícím orgánem je

  • soudní doručovatel
  • orgány Justiční stráže
  • soudní exekutoři a
  • provozovatelé poštovních služeb

Soud může zvolit kteréhokoliv z nich podle daných okolností.

Je možné žádat o prominutí zmeškání lhůty?

Soud vyhoví, když zmeškáte lhůtu z omluvitelných důvodů. Návrh je třeba podat do 15 dnů od odpadnutí překážky.