DUM-NA-KLIC-73-zdeny-dum-na-klic-73-drevostavba-na-klic-73-drevostavba-73-nizkoenergeticky-dum-na-klic-73-rodinny-dum-73-stavba-do(1)