Investice

Malý akcionář je taky akcionář

I malý akcionář, kterému zbylo několik akcí z kuponové privatizace by se měl zajímat o svá práva, aby svou investici mohl úspěšně spravovat. Dalo by se dokonce říci, že je to i povinnost.

Práva akcionářů

Akcionář se může podílet na řízení společnosti účastí na valné hromadě, kde může hlasovat, požadovat vysvětlení, podávat návrhy či protesty. Je škoda, že malí akcionáři se valných hromad většinou valných hromad nezúčastňují.

Základním majetkovým právem je právo na dividendu, což je podíl na zisku. Toto právo vznikne, pokud valná hromada akciové společnosti rozhodne o rozdělení zisku mezi akcionáře. O dividendu však může malý akcionář snadno přijít, pokud si ještě nevyměnil listinné akcie na majitele za akcie na jméno.

Akcionářům také vzniká právo na likvidační zůstatek, který se vyplácí v případě zrušení společnosti likvidací po skončení likvidace.

Dalším právem je možnost upsat akcie, což je vlastně prodej tzv. samostatně oddělitelného práva.

Další práva, jejichž využití se může vyplatit

Vlastník akcií na jméno může požádat o vydání seznamu akcionářů dané společnosti, takže zjistí, s kým je v partě. To se může hodit, kdybyste chtěli akcie prodat. Také zjistíte, kdo je majoritní vlastník. V podstatě se jedná o právo na informace, kterých je celá spousta. Akcionář může požádat o stanovy, výroční zprávu, zápis z valné hromady a o další dokumenty.

Právem akcionáře je také možnost vystoupit, pokud majoritní vlastník využívá svého vlivu tak, že došlo k poškození zájmu minoritních akcionářů.

Správa akcií je náročná na čas. K usnadnění přispívají stránky in-server.cz zaměřené na české akcie neobchodované na burzách. Obsahu databázi všech akciovek a investičních fondů, které se zúčastnily kuponové privatizace.

Konečný výčet akcionářských práv není v zákonných normách uveden. Některá mohou být popsána ve stanovách společnosti. Proto se vyplatí tato práva ve stanovách vyhledat a seznámit se s nimi.

Povinnosti akcionáře

Důležitá je zejména povinnost loajality platící nejen pro členy orgánů a.s., ale i pro její akcionáře. Vlastník akcií se samozřejmě stává členem společnosti a zavazuje se tak k čestnému chování vůči ní, k zachovávání jejího interního řádu. Porušením loajality může být i veřejné pomluvení vedení akciové společnosti.